Read more about the article श्री रामचन्द्र कृपालु लिरिक्स Shri Ramchandra Kripalu Lyrics
Shri Ramchandra Kripalu Lyrics

श्री रामचन्द्र कृपालु लिरिक्स Shri Ramchandra Kripalu Lyrics

Shri Ramchandra Kripalu Lyrics Shri Ram Chandra Kripalu Lyrics in Hindi श्री रामचन्द्र कृपालु भजमन लिरिक्स ॥ छंद ॥ श्री राम चंद्र कृपालु भजमन हरण भाव भय दारुणम् ।नवकंज लोचन,…

0 Comments